Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Renovatie stookplaats campus 't Zuid


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Postadres :  Lange Nieuwstraat 101 , BE - 2000   Antwerpen
Contactpersoon:   Marleen Van de Weyer
Tel:   +32 3220505441
Fax:   +32 32139311
E-mail:   aankoopdienst@ap.be
Internetadres(sen):   http://www.ap.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302272


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie stookplaats campus 't Zuid  
Referentienummer:   Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OP/2018-003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht vormt een overheidsopdracht voor werken zoals bedoeld in artikel 2, 18° van de Wet van 17 juni 2016 (zoals hierna gedefinieerd) en met als voorwerp renovatie stookplaats Campus 't Zuid, Schilderstraat 41 te 2000 Antwerpen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Campus 't Zuid, Schilderstraat 41 te 2000 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
Het voorwerp van de opdracht vormt een overheidsopdracht voor werken zoals bedoeld in artikel 2, 18° van de Wet van 17 juni 2016 (zoals hierna gedefinieerd) en met als voorwerp renovatie stookplaats Campus 't Zuid, Schilderstraat 41 te 2000 Antwerpen  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
75   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek, onder hoofding 2.5. Selectie: uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-17   10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-17
Plaatselijke tijd:   10:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08