Fedasil_poelkapelle

Invoeren stabilisé voor ondergrond plaatsing fintnesstoestellen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  FEDASIL_POELKAPELLE
Postadres :  Stadensteenweg 68 , BE - 8920   Langemark-Poelkapelle
Contactpersoon:   Marianne Debruyne
Tel:   +32 051610402
E-mail:   aankoop.poe@fedasil.be
Internetadres(sen):   http://www.fedasil   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302276


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Invoeren stabilisé voor ondergrond plaatsing fintnesstoestellen  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45262300
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Stabilisé moet aangedamd zijn
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-14   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08