Ocmw Nieuwpoort

NIEUWPOORT - Gedeeltelijke sloop voormalig OCMW-gebouw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW Nieuwpoort
Postadres :  Astridlaan 103 , BE - 8620   Nieuwpoort
Contactpersoon:   Maria Van der Auwera
Tel:   +32 58223822
E-mail:   secretaris.ocmw@nieuwpoort.be
Internetadres(sen):   http://www.nieuwpoort.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302141

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Studiebureau Jonckheere BVBA
Postadres :  Koningin Astridlaan 134/5 ,BE -8200   Brugge
Contactpersoon:   Koen Jonckheere
Tel:   +32 50405090
E-mail:   infrastructuur@jonckheere-sb.be
Internetadres(sen):   http://www.jonckheere-sb.be/aanbestedingen.php   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302141

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
NIEUWPOORT - Gedeeltelijke sloop voormalig OCMW-gebouw  
Referentienummer:   OCMW Nieuwpoort-9303-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45111000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
NIEUWPOORT - Gedeeltelijke sloop voormalig OCMW-gebouw
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE258
Voornaamste plaats van uitvoering:   Nieuwpoort Astridlaan
II.2.4. Beschrijving
NIEUWPOORT - Gedeeltelijke sloop voormalig OCMW-gebouw  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
30   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: G5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-20   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-20
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   OCMW Nieuwpoort, Astridlaan 103,8620 Nieuwpoort Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
openbaar


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Het bestek nr. 9303 met inschrijvingsbiljet, samenvattende opmeting, project veiligheids- engezondheidsplan en plannen is zowel analoog (papieren afdruk) als digitaal (PDF) te verkrijgen.Papieren versie : 50,00 EUR (incl. btw)Digitale versie (PDF) : 40,00 EUR (incl.btw)Te verkrijgen bij BVBA Studiebureau Jonckheere enkel na voorafgaandelijke storting op rek. nr. BE617380 3144 6917 (BIC : KREDBEBB) met vermelding "besteknr., BTW nr van de firma + keuze(digitaal/analoog/beide)". Cheques en cash geld worden niet aanvaard.Bij storting op rekening SB vóór 16/03/18 wordt een korting van 20%, zijnde 10,00 EUR incl btw,toegestaan op de aankoopprijs van het analoge dossier.Bij aankoop van de digitale versie ontvangt u na betaling een downloadlink om het dossier af te laden vanonze server. Het digitale aanbestedingsdossier omvat naast alle aanbestedingsstukken in PDF formaat ookde aanbestedingsplannen in dwg-formaat. Deze dwg's worden enkel ter informatie overgemaakt, de PDFplannen gelden als enige digitale aanbestedingsplannen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08