Parkeersagentschap, Brussel

Opdracht met als voorwerp de administratieve behandeling van betalingsherinneringen voor de inning van onbetaalde parkeerretris en brieven voor de verlenging van vrijstellingskaarten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Parkeersagentschap
Postadres :  Gasthuisstraat 31 , BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 25633971
E-mail:   pverraes@parking.brussels
Internetadres(sen):   http://parking.brussels/nl   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302251


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht met als voorwerp de administratieve behandeling van betalingsherinneringen voor de inning van onbetaalde parkeerretris en brieven voor de verlenging van vrijstellingskaarten  
Referentienummer:   ASR-PB.A18-010-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  64112000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
In het kader van haar wettelijke opdracht stuurt parking.brussels brieven naar de houders van vrijstellingskaarten voor een van deze gemeenten en aan personen voor wie parking.brussels een retributie heeft uitgegeven. Het doel van deze opdracht is om de verzending van de brieven uit te besteden, met een correcte opvolging van de post die niet op bestemming aankomt, een garantie van regelmatige verzending, een correcte en regelmatige rapportage enz.
In 2017 hebben we bij benadering 350.000 retributienota's verzonden en dienden we ongeveer 90.000 vrijstellingskaarten te beheren (zonder het beheer van het parkeren in Jette, dat parking.brussels pas in 2018 heeft overgenomen). Voor 2017 bedraagt het aantal brieven met betrekking tot onbetaalde retributies en vrijstellingskaarten ongeveer 350.000 stuks.
Ter indicatie: de brieven worden drie keer per week in pakketten verzonden.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
Omwille van de opdrachten die het krijgt toebedeeld, moet het Agentschap met name instaan voor de controle op de naleving van de parkeerregels op de gewest- en gemeentewegen van de gemeenten die het Agentschap uitdrukkelijk belast hebben met het uitvoeren van deze opdracht in hun plaats (art. 29, 5° en art. 40, §3, 2de lid, ordonnantie van 22 januari 2009). Op dit ogenblik beheert parking.brussels het parkeren in Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Vorst, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren en Jette.   In het kader hiervan stuurt parking.brussels brieven naar de houders van vrijstellingskaarten voor een van deze gemeenten en aan personen voor wie parking.brussels een retributie heeft uitgegeven. Het doel van deze opdracht is om de verzending van de brieven uit te besteden, met een correcte opvolging van de post die niet op bestemming aankomt, een garantie van regelmatige verzending, een correcte en regelmatige rapportage enz.   In 2017 hebben we bij benadering 350.000 retributienota's verzonden en dienden we ongeveer 90.000 vrijstellingskaarten te beheren (zonder het beheer van het parkeren in Jette, dat parking.brussels pas in 2018 heeft overgenomen). Voor 2017 bedraagt het aantal brieven met betrekking tot onbetaalde retributies en vrijstellingskaarten ongeveer 350.000 stuks.   Ter indicatie: de brieven worden drie keer per week in pakketten verzonden.   Type van de te verzenden documenten (niet-exhaustieve lijst):   1. Invordering   2. Herinneringsbrief betaling   3. Brief bijkomende informatie van de gedane betaling   4. Herinneringsbrief vrijstellingskaart  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-16   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-16
Plaatselijke tijd:   12:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van state
Wetenschapstraat, 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08