Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

Opdracht beteffende : Project Management in de context van de overname van de dienst van de Onroerende Voorheffing door de GOBF


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
Postadres :  Kruidtuinlaan 20 , BE - 1035   Brussel
Contactpersoon:   Roselyne Goossens
Tel:   +32 499966455
E-mail:   rgoossens@sprb.brussels
Internetadres(sen):   https://fiscaliteit.brussels/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301895


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht beteffende : Project Management in de context van de overname van de dienst van de Onroerende Voorheffing door de GOBF  
Referentienummer:   BCT-SPRBF/GOBF/2018_PRJ002-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79421000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht beteffende : Project Management in de context van de overname van de dienst van de Onroerende Voorheffing door de GOBF
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek in bijlage  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
zie bestek in bijlage  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-09   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-07-06
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-09
Plaatselijke tijd:   10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State ,  BE   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State ,  BE   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State ,  BE   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08