Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Brussel - FOD JUSTITIE- Automatisering van de deuren van de industriële sas


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 , BE - 1060   BRUSSEL
Contactpersoon:   dhr. G. VAN HECKE, Ind. ing. Attaché
Tel:   +32 471170037
E-mail:   Geoffrey.vanhecke@regiedesbatiments.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302210


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - FOD JUSTITIE- Automatisering van de deuren van de industriële sas  
Referentienummer:   BRU-2018-220233-145A-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44221240
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - FOD JUSTITIE- Automatisering van de deuren van de industriële sas
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
II.2.4. Beschrijving
Brussel - FOD JUSTITIE- Automatisering van de deuren van de industriële sas  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
90   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 1, Categorie: D20


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-04   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-04
Plaatselijke tijd:   11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Een bezoek ter plaatse is vereist. De aanbestedende overheid organiseert op woensdag 21.03.2018 en woensdag 28.03.2018 om 14 uur stipt plaatsbezoek.Om toegang te verkrijgen tot de gevangenis is het absoluut noodzakelijk zijn identiteit temelden, en dit 48u. vóór het begin van de bezoeken ter plaatsHet specifieke adres kan u opvragen bij de vermelde contactpersoon van de aanbestedende overheid. Na het bezoek ontvangt u een bezoekattest dat u bij uw offerte moet voegen."Het bestek en al zijn bijlagen zoals meetstaat en plannen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.U kan het ingevulde en ondertekende bestelformulier bij voorkeur per mail overmaken op het adres: doc.bru@buildingsagency.be. Na verificatie van uw aanvraag ontvangt u per mail een beveiligde link waarmee u de opdrachtdocumenten kan downloaden.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak
Wetenschapstraat 37 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 2349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Overeenkomstig artikel 19 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State moet een verzoektot schorsing of opheffing, op straffe van onontvankelijkheid, ingediend worden binnen de 60 dagen volgend op:- voor de niet geselecteerde kandidaten : de betekening van de selectiebeslissing;- voor de inschrijvers van wie de offerte als onregelmatig beschouwd werd : de betekening van de beslissing dat hun offerte onregelmatig verklaard werd;- voor de inschrijvers van wie de offerte niet uitgekozen werd : de betekening van de gunningsbeslissing.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regie der Gebouwen, Juridische Dienst
Gulden Vlieslaan 87, bus 2 ,  BE - 1060   Brussel
Tel:   +32 25416973
Fax:   +32 25417001
E-mail:   juridischedienst@regiedergebouwen.be
Internetadres(sen):   www.regiedergebouwen.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08