Sint-gillis

Openbare Ruimte. Vervanging van de bitumineuze wegverhardingen in verschillende verkeerswegen voor het jaar 2018.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Sint-Gillis
Postadres :  Van Meenenplein, 39 , BE - 1060   Sint-Gillis
Contactpersoon:   Gemeente Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Brussel
Tel:   +32 25360365
E-mail:   cbernardi@stgilles.irisnet.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302221   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302221


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare Ruimte. Vervanging van de bitumineuze wegverhardingen in verschillende verkeerswegen voor het jaar 2018.  
Referentienummer:   Saint-Gilles-390-2018-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat voornamelijk het uitbreken, het affrezen, de aanleg van bitumineuze wegverhardingen en het op niveau brengen van deksels in de wegen, die nodig zijn voor de reparatie van deze openbare 'lokale' wegen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE100
II.2.4. Beschrijving
De opdracht heeft als voorwerp het vervangen van bitumineuze verhardingen in de volgende straten, als indicatie vermeld (cfr situatieplan op laatste pagina) onder voorbehoud van veranderingen wegens werkzaamheden en verkeer of het ontbreken van de vergunning van de Commissie van de coördinatie van de bouwplaatsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   Vorstesteenweg tussen T. Verhaegenstraat en E. Walschaertstraat   Gisbert Combazstraat   Guillaume Tellstraat tussen T. Verhaegenstraat en Gisbert Combazstraat   Fortstraat Tussen T. Verhaegenstraat en Parklaan   Spagnestraat Tussen Morisstraat en Ducpétiauxlaan  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
10   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: C5


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-16   00:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-16
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting., In het Stadhuis, Maurice Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis, , dienst STEDENBOUW, kantoor 1.22.

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08