Vzw Sg Het Vlakke Land

Uitvoeren van dakwerken (renovatie platte daken) in de BLO-school KLIMOP, gelegen in de Pluimstraat 22 te 8600 Diksmuide


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VZW SG Het Vlakke Land
Postadres :  Pluimstraat 22 , BE - 8600   Diksmuide
Contactpersoon:   Architectenbureau Seys bvba -- Architect Peter Seys, Rozenlaan 4, 8600 Diksmuide
Tel:   +32 051500338
Fax:   +32 051510560
E-mail:   peter@architectenbureauseys.be
Internetadres(sen):   http://www.klimopdiksmuide.be/site/  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Architectenbureau Seys bvba
Postadres :  Rozenlaan ,BE -8600   Diksmuide
Contactpersoon:   Architect Peter Seys
Tel:   +32 051500338
Fax:   +32 051510560
E-mail:   peter@architectenbureauseys.be
Internetadres(sen):   http://www.architectenbureauseys.be/about/  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitvoeren van dakwerken (renovatie platte daken) in de BLO-school KLIMOP, gelegen in de Pluimstraat 22 te 8600 Diksmuide  
Referentienummer:   VZW SG Het Vlakke Land-2658-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitvoeren van dakwerken (renovatie platte daken) in de BLO-school KLIMOP, gelegen in de Pluimstraat 22 te 8600 Diksmuide
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE252
Voornaamste plaats van uitvoering:   Diksmuide
II.2.4. Beschrijving
Uitvoeren van dakwerken (renovatie platte daken) in de BLO-school KLIMOP, gelegen in de Pluimstraat 22 te 8600 Diksmuide  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
80   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
RSZ-attest voorlaatste kwartaal bij te voegen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D of ondercategorie D8


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-19   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   6   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Veurne
Peter Benoitlaan 2 ,  BE - 8630   Veurne

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08