Universitair Ziekenhuis Gent

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het onderhoud van brandblussers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universitair Ziekenhuis Gent
Postadres :  De Pintelaan 185 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Mevrouw Evelien De Schepper
Tel:   +32 93326032
Fax:   +32 93324992
E-mail:   evelien.deschepper2@uzgent.be
Internetadres(sen):   www.uzgent.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het onderhoud van brandblussers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   VOPMVB/EDS/VDB/D34180048
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50413200
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   CAMPUS UZ GENT, De Pintelaan 185 te 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Deze raamovereenkomst heeft betrekking op het onderhoud van alle brandblussers die in het UZ Gent opgesteld staan. In totaal gaat het over ongeveer 1916 brandblussers van verschillende afmetingen en blusmiddel. Deze hoeveelheden zijn variabel en kunnen dus van jaar tot jaar verschillen.   Het onderhoud dient te gebeuren volgens de onderhoudprocedures beschreven in de norm NBN S21-050.   Het gaat hier tevens over verschillende merken van brandblussers (o.a. SICLI, ANSUL, SOMATI, AQUAFLAM,.). De dienstverlener moet dus in staat zijn het onderhoud uit te voeren volgens de richtlijnen van de fabrikant.   De vervanging van alle normale slijtageonderdelen is voorzien in de prijs voor het onderhoud (bv, dichtingen, membranen, veiligheidspinnen, verzegeling, manometer, lans, knijpkraan, enz).   Indien bepaalde toestellen volgens de voorschriften van de fabrikant moeten herbeproefd of hervuld worden, dient dit vooraf aan het bestuur gemeld te worden. Het staat het bestuur vrij te kiezen of deze al dan niet hervuld of vernieuwd worden (volgens prijslijst). Indien deze dienen vernieuwd te worden, worden deze geplaatst tijdens de normale onderhoudsrondgang. De nieuwe toestellen voldoen aan de geldende NBN normen en zijn minimaal BENOR gekeurd .  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
48   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbestedende overheid kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen. Deze zullen door de aanbestedende overheid worden opgehaald uit Digiflow na opening van de offertes. * De kandidaat/inschrijver dient een recent (max 3 maanden oud tov openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).* De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:- niet in staat van faillissement verkeert;- voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen;- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid. Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
Min omzet per jaar bedraagt minstens EUR100.000

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Een lijst van de voornaamste leveringen waarop de opdracht betrekking heeft die hij gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, hun bedrag, data en de instanties waarvoor ze bestemd waren Indien het leveringen aan de overheid betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn verleend of geviseerd. Indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten.* Opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole.* Een beschrijving van de technische uitrusting van de onderneming.

Eventuele minimumeisen:
Min 2 referenties incl naam en contactgegevens


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-06   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-03


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08