Stad Aalst

Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor het periodiek onderhoud en instandhoudingswerken aan de fonteininstallaties van de stad Aalst voor een maximale periode van 3 jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Aalst
Postadres :  Werf 9 , BE - 9300   Aalst
Tel:   +32 53779300
E-mail:   aanbestedingen@aalst.be
Internetadres(sen):   www.aalst.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
cluster Mobiliteit en openbaar domein. Raamovereenkomst voor het periodiek onderhoud en instandhoudingswerken aan de fonteininstallaties van de stad Aalst voor een maximale periode van 3 jaar - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   18/VE-16/18-21
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Technische en beroepsbekwaamheid
In plaats van:
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. . Eventuele minimumeisen: De inschrijver heeft minimaal één onderhoudscontract op fonteininstallaties in het openbaar domein met een minimum bedrag van EUR30000 excl.btw per jaar.
Te lezen:
Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Minimumeisen: De inschrijver heeft minimaal één onderhoudscontract op fonteininstallaties in het openbaar domein met een minimum bedrag van EUR 30000 excl. btw per jaar of minimum 10 contracten van 3000 EUR excl. btw per fontein per jaar .
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-03-13
Plaatselijke tijd:   10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-03-21
Plaatselijke tijd:   10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 21 maart 2018, 10.30.