Thuisverpleging De Voorzorg Provincie Antwerpen Vzw

Raamovereenkomst wagens thuisverpleging


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Thuisverpleging De VoorZorg provincie Antwerpen vzw
Postadres :  Sint-Bernardsesteenweg 200 , BE - 2020   Antwerpen
Contactpersoon:   Tom Van Hostauijen
Tel:   +32 32854283
E-mail:   tom.vanhostauijen@devoorzorg.be
Internetadres(sen):   http://www.devoorzorg.be/antwerpen/zorg-comfort/thuisverpleging/Pages/default.aspx   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301054


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst wagens thuisverpleging  
Referentienummer:   Thuisverpleging De VoorZorg provincie Antwerpen vzw-2017/006 TVP-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34110000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft de aanstelling van een ondernemer om de aanbestedende overheid en haar partner-entiteiten toe te laten op afroep wagens voor haar netwerk van verpleegkundigen aan te kopen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Een fout werd vastgesteld in de vereiste dimensies van de koffer. Deze werden verbeterd.