Infrabel - Directie Asset Management Area Center

57/53/1/18/004 Onderhoudswerken van kunstwerken zonder behulp van spoorgebonden materieel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel - Directie Asset Management Area Center
Postadres :  Frankrijkstraat 85 , BE - 1060   Brussel
Tel:   +32 2245779
E-mail:   pierreyves.gregoire@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301682


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/53/1/18/004 Onderhoudswerken van kunstwerken zonder behulp van spoorgebonden materieel  
Referentienummer:   I-I.CE-57531/18/004-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
 technische onderhoudswerken aan kunstwerken, steunmuren en duikers;
 dringende interventies
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zone Noord Area Center
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
365   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document;. een origineel attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Socla/e zekerheid waaruit blijkt dat deinschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbiidragen;. een origineel attest uitgereikt door de bevoegde Belgische en/of buitenlandse overheid datbevestigt dat de inschrijver aan zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan overeenkomstig dewettelijke bepalingen van het land waar hijgevestigd is;. een origineel attest van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van hetbetrokken land.".


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-17   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-17
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Infrabel NV 10-32 I-AM Area Center lokaal F07.24, Frankrijstraat 85 1060 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publicprocurement.be.Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bijeventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten eninschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers vanInfrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegden gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Professionnals".

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.radst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08