Woon- En Zorgcentrum De Bekelaar

Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  woon- en zorgcentrum de Bekelaar
Postadres :  Kliniekstraat 2 , BE - 3920   Lommel
Contactpersoon:   Tom Houthuys
Tel:   +32 11549500
E-mail:   thouthuys@debekelaar.be
Internetadres(sen):   www.debekelaar.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302056


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken  
Referentienummer:   WZC de Bekelaar-40280-F03_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45215212
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE222
Voornaamste plaats van uitvoering:   Vlasstraat Lommel
II.2.4. Beschrijving
Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum De Bekelaar 90 kamers perceel gesloten ruwbouw en omgevingswerken  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 225-467821

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-02-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Cordeel nv
Postadres:   Industrielaan 18 ,BE -3730   Hoeselt
NUTS-code:   BE223
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
recthbank van eerste aanleg Limburg
Parklaan 25 bus 2 ,  BE - 3500   Hasselt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07