Gemeente Dilbeek

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanleg fietsinfrastructuur in de Wijngaardstraat te Dilbeek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Dilbeek
Postadres :  Gemeenteplein 1 , BE - 1700   Dilbeek
Contactpersoon:   Mevrouw Ilse Eylenbosch
Tel:   +32 24516861
Fax:   +32 24516801
E-mail:   ilse.eylenbosch@dilbeek.be
Internetadres(sen):   www.dilbeek.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanleg fietsinfrastructuur in de Wijngaardstraat te Dilbeek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018028
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Wijngaardstraat
II.2.4. Beschrijving
Dit bestek betreft de aanleg van vrijliggende fietspaden in de Wijngaardstraat, vanaf het kruispunt van de Jan de Trochstraat tot aan de brug over de spoorweg.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Om de administratieve last voor de inschrijvers/opdrachtnemers te beperken, hanteert de aanbesteder zoveel als mogelijk het principe van de verklaring op erewoord. Hierbij verklaart de inschrijver/opdrachtnemer, door in te schrijven, dat hij voldoet aan de bepalingen van het betrokken artikel. Wel dient hiervoor bovendien (zowel tijdens de plaatsingsprocedure als tijdens de uitvoering van de opdracht):- elke wijziging onmiddellijk aan de aanbesteder te worden gemeld.- kan de aanbesteder op elk moment de nodige inlichtingen en/of documenten opvragen.- kan een onjuiste verklaring en/of het niet tijdig verstrekken van de nodige inlichtingen/documenten de niet-selectie van een inschrijver of de verbreking van de opdracht tot gevolg hebben.In toepassing van Art. 69 - 7° van de Wet kan elke kandidaat of inschrijver in elk stadium van de plaatsingsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, wanneer hij blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties.Onder "aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen" begrijpt de aanbesteder elk onrechtmatig gedrag dat invloed heeft op de professionele geloofwaardigheid van de betrokken deelnemer. De tekortkomingen kunnen worden bewezen aan de hand van elk bewijsmiddel waarover de aanbesteder kan beschikken, zoals onder meer aan de hand van eventuele processen-verbaal die werden opgesteld in het kader van de uitvoering van de opdracht; ambtshalve maatregelen die werden genomen (zoals onder meer de beslissing tot voortijdige beëindiging van de overheidsopdracht), eenvoudige vaststellingen, etc. Deze bepaling geldt onverkort voor iedere kandidaat / inschrijver ongeacht of hij al dan niet in rechte de toepassing van de ambtshalve maatregel betwist, tenzij voor het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de kandidaatstellingen/offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is op basis waarvan geldt dat de ambtshalve maatregel onterecht werd toegepast.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-17   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-14


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Het bestek, meetstaat en plannen kunnen digitaal aangevraagd worden via openbareruimte@dilbeek.be met vermelding "Aanvraag bestek - Aanleg fietsinfrastructuur Wijngaardstraat"

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetensschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07