Belgisch Instituut Voor Postdiensten En Telecommunicatie

Openbare procedure betreffende de opleiding van de officieren van gerechtelijke politie van het BIPT


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Postadres :  Ellipse Building gebouw C Koning Albert II laan 35 , BE - 1030   Brussel
Contactpersoon:   Fréderic Goffaux
E-mail:   frederic.goffaux@ibpt.be
Internetadres(sen):   www.bipt.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302093


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure betreffende de opleiding van de officieren van gerechtelijke politie van het BIPT  
Referentienummer:   BIPT-FOR-JUR-2018-01-OPJ-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  80000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft betrekking op het verzorgen van de opleiding van de officieren van gerechtelijke politie van het BIPT, meer in het bijzonder:
- het opstellen van een syllabus, in het Nederlands en het Frans, in 2018-2019 en de optionele updates ervan in de periode 2020-2024;
- het verstrekken van een eerste opleidingssessie, in het Nederlands en het Frans, in 2019, en eventuele nakomende opleidingen, in het Nederlands en/of het Frans tijdens de periode 2020-2024;
- het examen van de kandidaten-officieren van gerechtelijke politie van het BIPT na de opleiding van 2019, alsook de optionele examens na de nakomende opleidingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zie Bestek
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-23   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-23
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Zie bestek

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08