Goed Wonen.rupelstreek

Renovatie handelsruimte & 2 studio's Blauwstraat 29 te Boom


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Goed Wonen.Rupelstreek
Postadres :  Uitbreidingsstraat 39 , BE - 2850   Boom
Contactpersoon:   De heer Frank Maeremans
Tel:   +32 38807964
Fax:   +32 38889099
E-mail:   frank.maeremans@goedwonenrupelstreek.be
Internetadres(sen):   www.goedwonenrupelstreek.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie handelsruimte & 2 studio's Blauwstraat 29 te Boom  
Referentienummer:   2018/003
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Goed Wonen Rupelstreek, Uitbreidingsstraat 39 te 2850 Boom
II.2.4. Beschrijving
Renovatie handelsruimte & 2 studio's Blauwstraat 29 te Boom  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
210   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

Eventuele minimumeisen:
zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-23   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-23
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Vergaderzaal, Goed Wonen.Rupelstreek Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Goed Wonen.Rupelstreek
Uitbreidingsstraat 39 ,  BE - 2850   Boom
Tel:   +32 38807960
E-mail:   info@gwrupel.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07