Gemeente Boom

Herbestemming, verbouwing en renovatie kapel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Boom
Postadres :  Antwerpsestraat 44 , BE - 2850   Boom
Contactpersoon:   De heer Jochim Van Aken
Tel:   +32 38801841
Fax:   +32 38801819
E-mail:   jochim.van.aken@boom.be
Internetadres(sen):   www.boom.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herbestemming, verbouwing en renovatie kapel  
Referentienummer:   A150008-v.2.1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45262700
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Ruwbouw Casco + Dakwerken  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kapelstraat, 2850 Boom
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
317   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Buitenaanleg (optioneel)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Kapelstraat, 2850 Boom
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
60   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:
Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
De aannemer dient de onderstaande documenten bij zijn inschrijving te voegen:
- erkenning
- lijst van (eventuele) onderaannemers met naam en adres
- bewijs ervaring gelijkaardige funderingstechnieken
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-17   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-15
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-17
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Gemeentehuis Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank 1ste aanleg Afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20/1 ,  BE - 2000   Antwerpen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Verzoeningscommissie Bouw
Hoogstraat 139 ,  BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 25049786
E-mail:   info@bouwverzoening.be
Internetadres(sen):   www.bouwverzoening.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07