Stad Mechelen

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstelling ontwerper Sint-Martinuskerk Hombeek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Mechelen
Postadres :  Grote Markt 21 , BE - 2800   Mechelen
Contactpersoon:   Mevrouw Birgit Cauwenbergh
Tel:   +32 15297535
Fax:   +32 15297510
E-mail:   birgit.cauwenbergh@mechelen.be
Internetadres(sen):   www.mechelen.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Monumentenzorg
Postadres :  Befferstraat 25 ,BE -2800   Mechelen
Contactpersoon:   Mevrouw Eveline De Haes
Tel:   +32 15297538
E-mail:   eveline.dehaes@mechelen.be
Internetadres(sen):   www.mechelen.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstelling ontwerper Sint-Martinuskerk Hombeek - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018-OO-MZ-317
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45454100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   2811 Mechelen-Hombeek - Sint-Maartensplein z. nr.
II.2.4. Beschrijving
Aanstelling ontwerper voor :   - "Opmaak en opvolging restauratiedossier voor daken en toren" en "Opmaak masterplan" (Vast gedeelte)   - "Opmaak en opvolging overige restauratiedossier(s)" (Voorwaardelijke gedeelte(n))  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Visie, plan van aanpak en uitvoeringstermijn  -  weging:   70
Kost:
*  Prijs van de "opmaak masterplan"  -  weging:   30
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-06-01
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. .

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. .


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-17   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-15


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37 ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07