Gemeente Dilbeek

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract: Asfaltherstellingen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Dilbeek
Postadres :  Gemeenteplein 1 , BE - 1700   Dilbeek
Contactpersoon:   De heer Sven De Boeck
Tel:   +32 24516869
Fax:   +32 24516801
E-mail:   sven.deboeck@dilbeek.be
Internetadres(sen):   www.dilbeek.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract: Asfaltherstellingen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018025
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233142
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Dit raamcontract betreft herstellingswerken aan wegen in asfalt en het vernieuwen van de toplaag van asfaltwegen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Kleinschalige (dringende) asfaltherstellingen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
II.2.4. Beschrijving
Hier ligt de focus op de dringende, kleinschalige herstelling van de bovenbouw van de weg, meer bepaald het vullen van putten, scheuren, kuilen, ,. van asfaltwegen, conform hoofdstuk 12 titel 2 van het SB 250.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht is 3 maal verlengbaar voor een periode van 1 jaar.  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Vernieuwing van asfaltwegen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
II.2.4. Beschrijving
Hier ligt de focus op de vernieuwing van de toplaag van bestaande asfaltwegen, conform hoofdstuk 12 titel 4 van het SB 250.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
De opdracht is 3 maal verlengbaar voor een periode van 1 jaar.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Om de administratieve last voor de inschrijvers/opdrachtnemers te beperken, hanteert de aanbesteder zoveel als mogelijk het principe van de verklaring op erewoord. Hierbij verklaart de inschrijver/opdrachtnemer, door in te schrijven, dat hij voldoet aan de bepalingen van het betrokken artikel. Wel dient hiervoor bovendien (zowel tijdens de plaatsingsprocedure als tijdens de uitvoering van de opdracht):- elke wijziging onmiddellijk aan de aanbesteder te worden gemeld.- kan de aanbesteder op elk moment de nodige inlichtingen en/of documenten opvragen.- kan een onjuiste verklaring en/of het niet tijdig verstrekken van de nodige inlichtingen/documenten de niet-selectie van een inschrijver of de verbreking van de opdracht tot gevolg hebben.I.5.2 Facultatieve uitsluitingsgrondenIn toepassing van Art. 69 - 7° van de Wet kan elke kandidaat of inschrijver in elk stadium van de plaatsingsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, wanneer hij blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties.Onder "aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen" begrijpt de aanbesteder elk onrechtmatig gedrag dat invloed heeft op de professionele geloofwaardigheid van de betrokken deelnemer. De tekortkomingen kunnen worden bewezen aan de hand van elk bewijsmiddel waarover de aanbesteder kan beschikken, zoals onder meer aan de hand van eventuele processen-verbaal die werden opgesteld in het kader van de uitvoering van de opdracht; ambtshalve maatregelen die werden genomen (zoals onder meer de beslissing tot voortijdige beëindiging van de overheidsopdracht), eenvoudige vaststellingen, etc. Deze bepaling geldt onverkort voor iedere kandidaat / inschrijver ongeacht of hij al dan niet in rechte de toepassing van de ambtshalve maatregel betwist, tenzij voor het verstrijken van de uiterste datum van indiening van de kandidaatstellingen/offertes een vonnis of arrest met kracht van gewijsde voorhanden is op basis waarvan geldt dat de ambtshalve maatregel onterecht werd toegepast.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Bankattest:Een bankattest moet niet toegevoegd worden op het moment van de inschrijving. Het bestuur behoudt zich het recht toe om alvorens tot sluiting van de opdracht over te gaan alsnog de voorlegging van een bankattest te vragen aan de inschrijver.De kandidaten worden met andere woorden geselecteerd onder een mogelijks voorbehoud van het voorleggen van een bankattest.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van vergelijkbare werken voor openbare besturen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat. Bij elke referentie staat een contactpersoon vermeld door wie de referentie kan worden bevestigd.

Eventuele minimumeisen:
1. Minstens 3 referenties van gelijkaardige werken.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-30   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-07-28


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetensschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07