Ons

Leveren van kantoorbenodigdheden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Ons
Postadres :  Remylaan 4b , BE - 3018   Wijgmaal
Contactpersoon:   Mevrouw Gaby Trompet
Tel:   +32 16243992
Fax:   +32 16244941
E-mail:   gtrompet@ons.be
Internetadres(sen):   www.ons.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van kantoorbenodigdheden  
Referentienummer:   2017/072
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  30192000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht richt zich tot leveranciers die beschikken over een zeer breed gamma aan kantoorartikelen en tevens over belangrijke voorraden die " just in time " leveringen mogelijk maken. Verder beschikken ze over de logistieke middelen om meerdere leveringen op verschillende plaatsen te verzekeren, dit omwille van de grootte en de complexiteit van de organisatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Leveren van kantoormateriaal  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel betreft de levering van kantoorbenodigdheden in de organisaties van ONS voor een periode van 1jaar. De opdracht kan 2x verlengd worden met 12 maanden.   Onder kantoorbenodigdheden wordt verstaan :   rekenmachines, labels en etiketten, schrijfwaren, schrijfblokken, stempels, archiefdozen, enveloppen,.   Kopieerpapier is ondergebracht in perceel 2.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   100
Prijs  -  weging:   100
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  

Lot   2

II.2.1. Benaming
leveren van kopieerpapier  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel betreft de levering van kopieerpapier in de organisaties van ONS voor een periode van 1 jaar. De opdracht kan 2x verlengd worden met 12 maanden.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   100
Prijs  -  weging:   100
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Niet gespecifieerd  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, terroristische misdrijven, witwassen van geld, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen;- voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen;- voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke organisatie ondergaat of geen aangifte van zijn faillissement heeft gedaan of voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke organisatie aanhangig is, of een soortgelijke procedure in andere nationale reglementeringen;- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;- geen handelingen heeft gesteld, geen overeenkomsten heeft gesloten, geen afspraken heeft gemaakt die gericht zijn op vervalsing van de mededinging;- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-16   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-08-14
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-16
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Ons, Remylaan 4b te 3018 Wijgmaal Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Smoldersplein 5 ,  BE - 3000   Leuven

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Smoldersplein 5 ,  BE - 3000   Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08