Regie Der Gebouwen - Ict

Brussel - Regie der Gebouwen - Scherm Controler


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - ICT
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2 , BE - 1060   Brussel
Contactpersoon:   DESCAMPS Jean-Marc
Tel:   +32 25416600
E-mail:   Jeanmarc.descamps@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302205


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel - Regie der Gebouwen - Scherm Controler  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  32400000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel - Regie der Gebouwen - Scherm Controler
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-03-15   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-08