Agentschap Binnenlands Bestuur

Leveren van gewatermerkt papier voor de stembiljetten van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Binnenlands Bestuur
Postadres :  Havenlaan 88 bus 70 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Stefaan Swaels
E-mail:   stefaan.swaels@bz.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.vlaanderen.be/binnenland   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=300669


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren van gewatermerkt papier voor de stembiljetten van de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018  
Referentienummer:   ABB-2018/ABB/FICT/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  22420000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft het leveren van gewatermerkt papier bestemd voor het vervaardigen van stembiljetten voor de eerstvolgende gemeente- en provincieraadsverkiezingen en dit ter aanvulling van de strategische voorraad van het agentschap. De vermoedelijke en minimale hoeveelheden zijn 1 080 riemen groen papier Ft. 50,5 x 68,5 cm, 972 riemen wit papier Ft. 50,5 x 68,5 cm en 72 riemen riemen wit papier Ft. 68,5 x 68,5 cm (1 riem= 500 vellen)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-06


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Hierbij wordt feedback gegeven op twee vragen van een mogelijke inschrijver. Zie het aanvullende document "feedback_gestelde_vragen_1.docx"