Infrabel Nv - Procurement, Afdeling I-fba.51

Distributie automaten voor PBM's


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres :  Marcelbroodthaers 2 , BE - 1060   Brussel
Tel:   +32 25252819
E-mail:   sven.laeremans@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301531


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Distributie automaten voor PBM's  
Referentienummer:   I-FBA51-000509126-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42968000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Distributie automaten voor PBM's
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE100
II.2.4. Beschrijving
Distributie automaten voor PBM's  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
60   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (het UEA-document vindtu terug in bijlage van de aankondiging van de opdracht en in te vullen via de website: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl).De volgende attesten dienen reeds toegevoegd te worden aan uw kandidatuur:- een recent "fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten" (< 3 maand) of een verklaring onder ede of eengetuigschrift volgens de voorwaarden die gelden in de lidstaat waarin zij gevestigd zijn;- een attest afgeleverd door de Sociale Zekerheidsinstelling (met droogstempel) waarbij hij is aangesloten, dat bewijst dathij aan zijn verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, tot en met hetvoorlaatste afgelopen kalenderkwartaal, in overeenstemming met de Belgische wetgeving of de wetgeving van het land waar hijgevestigd is.- een recent attest van niet-faillissement bij de Kamer Van Koophandel (< 3 maand) of een verklaring onder ede of eengetuigschrift volgens de voorwaarden die gelden in de lidstaat waarin zij gevestigd zijn.- een recent uittreksel uit het strafregister (< 3 maand) of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document afgegeven dooreen gerechtelijke of overheidsinstantie in het land van oorsprong of herkomst.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
de kandidaat dient ons zijn zakencijfer van de laatste drie jaren te bezorgen(in een vorm van een tabel).- het gemiddelde omzetcijfer van de laatste drie jaar moet minstens ? 1.000.000 zijn.De bewijsstukken voor de selectiecriteria betreffende de economische en financiële draagkrachten dienen te worden toegevoegd aan de kandidatuur en het UEA-document.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Ten minste 3 referenties van gelijkaardige opdrachten waar ten minste 5 automaten geleverd en onderhouden werden. (Distributie automaten PBM's) / technische vereisten gedurende de laatste 5 jaren op de Europese markt voor de distributie van PBM's voor industriële toepassingen , in de vorm van een lijst met vermelding van de opdrachtgever, de contactpersoon bij de opdrachtgever en de waarde van de opdracht.De kandidaat dient ook aan te tonen te beschikken over een tweetalige dienst na-verkoop (NL/FR) die over heel België kunnen herstellingen uitvoeren.De kandidaat dient ook aan te tonen te beschikken over een tweetalige helpdesk (NL/FR) bereikbaar op werkdagen en week-ends.De bewijsstukken voor de selectiecriteria betreffende de technische en beroepsbekwaamheid dienen toegevoegd te worden aan de kandidatuur en het UEA-document.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-04   12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   12   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidatuur moet in één exemplaar in papieren versie en één exemplaar in elektronischeversie ingediend worden op de volgende wijze : kandidatuur_"naam van de leverancier"_naam van het bestand78C/509126_2018.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
60 kalenderdagen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05