Iris Ziekenhuizen Zuid

Gardiennage


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Hôpitaux Iris Sud
Postadres :  Baron Lambertstraat 38 , BE - 1040   Brussel (Etterbeek)
Contactpersoon:   De heer Jean-Christophe Gautier
Tel:   +32 27398566
Fax:   +32 27398542
E-mail:   jgautier@his-izz.be
Internetadres(sen):   www.his-izz.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gardiennage  
Referentienummer:   HIS/PO/2017-GARDIENNAGE
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79713000II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   IZZ Polikliniek Etterbeek-Baron Lambert, Baron Lambertstraat 38 te 1040 Brussel (Etterbeek) / IZZ Etterbeek Elsene, Jean Paquot straat 63 te 1050 Brussel (Elsene) /.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat de bewaking van de vier campussen voor een periode van 4 jaar, 7 dagen op 7.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 198-408040

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Gardiennage

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-03-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   ANVAS GUARDS BVBA
Postadres:   Nanovestraat 76Bis ,BE -1745   Opwijk
Tel:   +32 52331091
Fax:   +32 52341379
E-mail:   annemie.vanschepdael@anvas.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Etterbeek

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05