Iris Ziekenhuizen Zuid

Levering van niet-alcoholische dranken.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Hôpitaux Iris Sud
Postadres :  Baron Lambertstraat 38 , BE - 1040   Brussel (Etterbeek)
Contactpersoon:   De heer Jean-Christophe Gautier
Tel:   +32 27398566
Fax:   +32 27398542
E-mail:   jgautier@his-izz.be
Internetadres(sen):   www.his-izz.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van niet-alcoholische dranken.  
Referentienummer:   HIS/PO/2018/EAUX ET SOFTS
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15982000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Duur van het contract 48 maanden
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Merkproducten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   IZZ Ziekenhuis Moliere Longchamp, Marconi straat 142 te 1190 Brussel / IZZ Campus J. Bracops, Dokter HuetStraat 79 te 1070 Brussel (Anderlecht) / IZZ Etterbeek Els.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs

Lot   2

II.2.1. Benaming
Open producten  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   IZZ Ziekenhuis Moliere Longchamp, Marconi straat 142 te 1190 Brussel / IZZ Campus J. Bracops, Dokter HuetStraat 79 te 1070 Brussel (Anderlecht) / IZZ Etterbeek Els.(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2018/S 031-067273

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Merkproducten

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

Lot   2 :  Open producten

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Etterbeek

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05