Infrabel Nv - Procurement, Afdeling I-fba.51

Sharepoint functioneel expert


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres :  Marcelbroodthaers 2 , BE - 1060   Brussel
Tel:   +32 25252899
E-mail:   catherine.goffin@infrabel.be
Internetadres(sen):   www.infrabel.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301665


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Sharepoint functioneel expert  
Referentienummer:   I-FBA51-377-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Sharepoint functioneel expert
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Sharepoint functioneel expert  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 031-057034

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Sharepoint functioneel expert

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-10-20

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Genesis Consult
Postadres:   Boulevard de la Woluwe 62 ,BE -1200   Woluwe-Saint-Lambert
NUTS-code:   BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05