Mrmp-i/s - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "sectie Infrastuctur

Meerjarige overeenkomst (2018-2021) voor begrazing met schapen op het Militair Domein te GROBBENDONK


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"
Postadres :  Eversestraat, 1 , BE - 1140   Evere
Contactpersoon:   Cosemans Luc
Tel:   +32 24415373
Fax:   +32 24439426
E-mail:   Luc.Cosemans@mil.be
Internetadres(sen):   http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301699


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Meerjarige overeenkomst (2018-2021) voor begrazing met schapen op het Militair Domein te GROBBENDONK  
Referentienummer:   MRMP-I/S-18IS297-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  77500000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige overheidsopdracht betreft een dienstencontract voor een periode van 4 jaar (2018-2021) met betrekking tot het begrazen met schapen van het militair domein te GROBBENDONK van 1 april tot en met 15 november, overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   Grobbendonk
II.2.4. Beschrijving
De onderhavige overheidsopdracht betreft een dienstencontract voor een periode van 4 jaar (2018-2021) met betrekking tot het begrazen met schapen van het militair domein te GROBBENDONK van 1 april tot en met 15 november, overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-05-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2021-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-16   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   3   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-16
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Divisie Overheidsopdrachten, Blok 4 D - Gelijkvloers, Lokaal 4 D.0.88., Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1, 1140 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bezoekdag 28 maart 2018 om 09.30 Hr.kapitein-commandant Inge BLOEMENTf: 02/4424394e-mail: Inge.Bloemen@mil.be

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05