Federale Politie Dienst Procurement

Raamovereenkomst van leveringen met een duur van 4 jaar voor de aankoop van forensische lichtbronnen van het type "polylight" en een bijhorend preventief en correctief onderhoudscontract met een duur


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Federale Politie Dienst Procurement
Postadres :  Kroonlaan, 145A , BE - 1050   Brussel
Fax:   +32 26426604
E-mail:   drl.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301711   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301711


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst van leveringen met een duur van 4 jaar voor de aankoop van forensische lichtbronnen van het type "polylight" en een bijhorend preventief en correctief onderhoudscontract met een duur  
Referentienummer:   POL-Procurement 2017 R3 110-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst van leveringen met een duur van 4 jaar voor de aankoop van forensische lichtbronnen van het type "polylight" en een bijhorend preventief en correctief onderhoudscontract met een duur van 7 jaar ten voordele van de federale politie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zie bestek
II.2.4. Beschrijving
Een raamovereenkomst van leveringen met een duur van 4 jaar voor de aankoop van forensische lichtbronnen van het type "polylight" ten voordele van de federale politie.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Zie bestek  -  weging:   65
Prijs  -  weging:   35


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 123-250613

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Een raamovereenkomst van leveringen met een duur van 4 jaar voor de aankoop van forensische lichtbronnen van het type "polylight" ten voordele van de federale politie.

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-12-13

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Polis-Service BVBA
Postadres:   Achterstenhoek 26 ,BE -2275   Lille
NUTS-code:   BE213
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05