Nationale Delcrederedienst

Procurement CSSM Tooling


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Delcredere Ducroire
Postadres :  Rue Montoyerstraat 3 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Tom Wauters
Tel:   +32 27888984
E-mail:   t.wauters@credendogroup.com
Internetadres(sen):   http://www.credendo.com   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301723


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Procurement CSSM Tooling  
Referentienummer:   Delcredere-126*CSSM-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72200000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
In het kader van de verdere uitbouw en optimalisatie van de procurement and facility management afdeling (PFM) lanceert Credendo deze oproep naar kandidaten voor de levering van een cloud procurement solution. De oplossing moet de Credendo PFM afdeling in staat stellen om haar activiteiten rond contract management, spend management en supplier relationship management op een professionele en effectievere wijze uit te voeren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE100
II.2.4. Beschrijving
In het kader van de verdere uitbouw en optimalisatie van de procurement and facility management afdeling (PFM) lanceert Credendo deze oproep naar kandidaten voor de levering van een cloud procurement solution. De oplossing moet de Credendo PFM afdeling in staat stellen om haar activiteiten rond contract management, spend management en supplier relationship management op een professionele en effectievere wijze uit te voeren.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2018/S 023-049381

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Delcredere/Ducroire ,  BE - 1000   Bruxelles
E-mail:   procurement@credendogroup.com
Internetadres(sen):   www.credendogroup.com

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Bugerlijke Rechtbank Brussel ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05