Federale Politie Dienst Procurement

Een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van verlichte uithangborden en onderdelen voor een periode van vier (4) jaar ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Federale Politie Dienst Procurement
Postadres :  Kroonlaan, 145A , BE - 1050   Brussel
Fax:   +32 26426604
E-mail:   drl.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301765   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301765


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van verlichte uithangborden en onderdelen voor een periode van vier (4) jaar ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op  
Referentienummer:   POL-Procurement 2017 R3 200-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  31523000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van verlichte uithangborden en onderdelen voor een periode van vier (4) jaar ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zie notificatiebrief
II.2.4. Beschrijving
Een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van verlichte uithangborden en onderdelen voor een periode van vier (4) jaar ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Zie bestek  -  weging:   55
Prijs  -  weging:   45


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 120-243643

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van verlichte uithangborden en onderdelen voor een periode van vier (4) jaar ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-10-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   TNC
Postadres:   Avenue Landras 1-3 ,BE -1480   Tubize
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05