Federale Politie Dienst Procurement

Een open meerjarige raamovereenkomst (6 jaar) van leveringen voor de aankoop van klassiek winterweefsel ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Federale Politie Dienst Procurement
Postadres :  Kroonlaan, 145A , BE - 1050   Brussel
Fax:   +32 26426604
E-mail:   drl.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301805   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301805


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Een open meerjarige raamovereenkomst (6 jaar) van leveringen voor de aankoop van klassiek winterweefsel ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus  
Referentienummer:   POL-Procurement 2017 R3 099-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  18000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Een open meerjarige raamovereenkomst (6 jaar) van leveringen voor de aankoop van klassiek winterweefsel ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zie bestek
II.2.4. Beschrijving
Een open meerjarige raamovereenkomst (6 jaar) van leveringen voor de aankoop van klassiek winterweefsel ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Zie bestek  -  weging:   65
Prijs  -  weging:   35


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 063-119048

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Een open meerjarige raamovereenkomst (6 jaar) van leveringen voor de aankoop van klassiek winterweefsel ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-12-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Anfibe & Co NV
Postadres:   Viermaartlaan 10 ,BE -9600   Ronse
NUTS-code:   BE235
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
rue de la Science 33 ,  BE - 1040   BRUXELLES
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05