Solidariteit Voor Het Gezin

Raamovereenkomst voor functioneel en commercieel drukwerk


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Solidariteit voor het Gezin
Postadres :  Tramstraat 61 , BE - 9052   Gent
Contactpersoon:   Mevrouw Eline Van der Vennet
Tel:   +32 92641811
E-mail:   Eline.vandervennet@svhg.be
Internetadres(sen):   www.solidariteit.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor functioneel en commercieel drukwerk  
Referentienummer:   2017/011
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  22000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: Fucntioneel durkwerk - digitaal  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   1 leveradres
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van het drukwerk en de dienstverlening  -  weging:   40
*  Leveringstermijn  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   40

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: Functioneel drukwerk - offset  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   1 leveradres
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van het drukwerk en de dienstverlening  -  weging:   40
*  Leveringstermijn  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   40

Lot   3

II.2.1. Benaming
Perceel 3: Commercieel drukwerk - digitaal  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   1 leveradres
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van het drukwerk en de dienstverlening  -  weging:   40
*  Leveringstermijn  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   40

Lot   4

II.2.1. Benaming
Perceel 4: Commercieel drukwerk - offset  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   1 leveradres
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van het drukwerk en de dienstverlening  -  weging:   40
*  Leveringstermijn  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   40


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 208-429819

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Perceel 1: Fucntioneel durkwerk - digitaal

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-02-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Drukkerij Artoos nv
Postadres:   Oudestraat 19 ,BE -1910   Kampenhout
Fax:   +32 16618341
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2 :  Perceel 2: Functioneel drukwerk - offset

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-02-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   DRUKKERIJ BREDERO NV
Postadres:   Brusselsesteenweg 188 ,BE -9090   Melle
Tel:   +32 92523232
Fax:   +32 92524413
E-mail:   info@drukbredero.be
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3 :  Perceel 3: Commercieel drukwerk - digitaal

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-02-01

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Drukkerij Artoos nv
Postadres:   Oudestraat 19 ,BE -1910   Kampenhout
Fax:   +32 16618341
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4 :  Perceel 4: Commercieel drukwerk - offset

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-02-02

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Drukkerij Artoos nv
Postadres:   Oudestraat 19 ,BE -1910   Kampenhout
Fax:   +32 16618341
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Gent ,  BE   nvt

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie wetgeving

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-05