Federale Politie Dienst Procurement

Meerjarige raamovereenkomst van leveringen betreffende de aankoop van anonieme functiekledij voor de uitoefening van opdrachten van persoonsbescherming ten voordele van de federale politie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Federale Politie Dienst Procurement
Postadres :  Kroonlaan, 145A , BE - 1050   Brussel
Fax:   +32 26426604
E-mail:   drl.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301875   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301875


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Meerjarige raamovereenkomst van leveringen betreffende de aankoop van anonieme functiekledij voor de uitoefening van opdrachten van persoonsbescherming ten voordele van de federale politie  
Referentienummer:   POL-Procurement 2016 R3 124-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  18100000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Meerjarige raamovereenkomst van leveringen betreffende de aankoop van anonieme functiekledij voor de uitoefening van opdrachten van persoonsbescherming ten voordele van de federale politie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zie bestek
II.2.4. Beschrijving
Een meerjarige raamovereenkomst (4 jaar) van leveringen betreffende de aankoop van anonieme functiekledij voor de uitoefening van opdrachten van persoonsbescherming ten voordele van de federale politie.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Zie bestek  -  weging:   65
Prijs  -  weging:   35


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-10-18

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Tessil Forniture
Postadres:   Via Dell'Artigianato 39 ,IT -36043   Camisano Vicentino
NUTS-code:   IT
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-06