Federale Politie Dienst Procurement

Een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van riemen in webbing ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Federale Politie Dienst Procurement
Postadres :  Kroonlaan, 145A , BE - 1050   Brussel
Fax:   +32 26426604
E-mail:   drl.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen):   http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301889   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=301889


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van riemen in webbing ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus  
Referentienummer:   POL-Procurement 2016 R3 260-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  18425000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van riemen in webbing ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
II.2.4. Beschrijving
Een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van riemen in webbing ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Zie bestek  -  weging:   65
Prijs  -  weging:   35


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van riemen in webbing ten voordele van de geïntegreerde politie gestructureerd op 2 niveaus

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-08-17

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   Vano BVBA
Postadres:   Deinsesteenweg 250 ,BE -8700   Tielt
NUTS-code:   BE257
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-06