Stad Tongeren

Uitnodiging tot indienen offerte - Concessie uitbating cafetaria GRM - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - CONCESSIEOVEREENKOMSTEN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Tongeren
Postadres :  Maastrichterstraat 10 , BE - 3700   Tongeren
Contactpersoon:   De heer Roeland Scheepers
Tel:   +32 12800202
E-mail:   roeland.scheepers@stadtongeren.be
Internetadres(sen):   www.tongeren.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Concessie uitbating cafetaria GRM - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018-008
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  55300000II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE223
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gallo Romeins Museum, Kielenstraat 15 te 3700 Tongeren
II.2.4. Beschrijving
Concessie uitbating cafetaria GRM  
II.2.7. Looptijd
102   maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-19   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349499
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-06