Stad Lier

Riolerings- en wegeniswerken in de Spekkestraat te Lier


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Lier
Postadres :  Paradeplein 2, bus 1 , BE - 2500   Lier
Contactpersoon:   Barbara Verhoeven
Tel:   +32 32167152
E-mail:   barbara.verhoeven@sbilt.be
Internetadres(sen):   www.sbilt.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302190

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  S.Bilt
Postadres :  Antwerpsesteenweg 45 ,BE -2830   Willebroek
Contactpersoon:   Barbara Verhoeven
Tel:   +32 32167152
E-mail:   barbara.verhoeven@sbilt.be
Internetadres(sen):   www.sbilt.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=302190

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Riolerings- en wegeniswerken in de Spekkestraat te Lier  
Referentienummer:   S.Bilt-017/010-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232400
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Spekkestraat te Lier.
Deze opdracht omvat in het bijzonder:
- Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van rijwegen, voetpaden, van plaatselijke en lijnvormige elementen
- Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen
- De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen (continue beschoeiing), inspectieputten, straatkolken
- Het aanleggen van rijwegen en voetpaden uit betonstraatstenen op schraal betonfundering
- Het aanleggen van parkeerstroken uit asfaltverhardingen op op een steenslagfundering
- Het plaatsen van trottoirbanden en kantstroken uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton
- Het plaatsen van straatmeubilair en beplanting
- Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Lier
II.2.4. Beschrijving
Riolerings- en wegeniswerken in de Spekkestraat te Lier  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
95   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
zie bestek

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 4 of hoger (volgens raming)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-04-19   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   8   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-04-19
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   stad Lier, Paradeplein 2, 2500 Lier (zaal Schrobbendonk) Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
De zitting is openbaar


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn: 95 werkdagenDe aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij S.Bilt bvba, Antwerpsesteenweg 45, 2830 Klein-Willebroek.Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat en het inschrijvingsbiljet zijn verkrijgbaarmits contante betaling of mits voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr. BE64 0016 4819 0452 van S.Bilt,Antwerpsesteenweg 45 te 2830 Klein-Willebroek met vermelding van BTW-nr. en "017/010/Bestek" voor de prijs van ? 350,00(incl. BTW).

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Keizerstraat 20 ,  BE - 2800   Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-07