Afdeling Logistiek Vlaanderen

Dagelijkse en periodieke schoonmaak


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Afdeling Logistiek Vlaanderen
Postadres :  Koning Albert II-laan 33 Bus 986 , BE - 1030   Brussel
Tel:   +32 25757619
E-mail:   filip.biermans@minfin.fed.be
Internetadres(sen):   http://financien.belgium.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293217

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Logistieke Antenne Antwerpen
Postadres :  Ellermanstraat 21-23 ,BE -2060   Antwerpen
E-mail:   filip.biermans@minfin.fed.be
Internetadres(sen):   https://financien.belgium.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293217

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dagelijkse en periodieke schoonmaak  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90919200
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dagelijkse en periodieke schoonmaak van de lokalen in het gebouw gelegen te 2950 Brasschaat, Ruiterijschool 6
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-11   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-07