Az Delta

AZ Delta Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  AZ DELTA
Postadres :  Rode-Kruisstraat 20 , BE - 8800   Roeselare
Contactpersoon:   Mevr. Sabien Cailliau
Tel:   +32 51237111
Fax:   +32 51237626
E-mail:   sabien.cailliau@azdelta.be
Internetadres(sen):   http://www.azdelta.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290118


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AZ Delta Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis  
Referentienummer:   AZ DELTA-B014312_P3.5-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Perceel 3.5 - Voltooiing BU2
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Met betrekking tot de openbare procedure van perceel 3.5 - Voltooiing BU2, bezorgen wij u hierbij een overzicht van "vraag en antwoord", die aanvullende informatie bevat t.o.v. het aanbestedingsdossier. U kan deze terugvinden via de link die werd toegevoegd aan de publicatie van het erratum of hierna: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C_040RYXf0-YtPmt9v_fmhUeEffp6t5Mlpuc1PT_kG9UNUZYS1VBSzEyMThSMjlCRUdEM1BIWUI4Si4u