Volkshuisvesting Willebroek

Bouwen van 31 huur - en 16 koopwoningen Akkerlaan (P1) , Willebroek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Volkshuisvesting Willebroek
Postadres :  A.Van Landeghemplein 2 , BE - 2830   Willebroek
Contactpersoon:   De heer Andy Dilles
Tel:   +32 38865612
Fax:   +32 38866203
E-mail:   andy.dilles@volkshuisvesting-willebroek.woonnet.be
Internetadres(sen):   www.volkshuisvestingwillebroek.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van 31 huur - en 16 koopwoningen Akkerlaan (P1) , Willebroek  
Referentienummer:   2010/0929/09A
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45211300
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Inhoud artikel 10.60 is niet meer van toepassing
Inhoud artikel 20.55.10 is vervolledigd
In de samenvattende opmeting (SO) dienen de 3 bestanden van zowel huur, koop als totaal ingevuld te worden.