Antwerpen

Raamovereenkomst voor het leveren van kleine bestelwagens inclusief een onderhoudscontract, het uitvoeren van herstellingen en leveren van wisselstukken.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 33382500
E-mail:   OCMW_GAC_Leveringen@ocmw.antwerpen.be
Internetadres(sen):   http://www.stadantwerpen.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291719


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van kleine bestelwagens inclusief een onderhoudscontract, het uitvoeren van herstellingen en leveren van wisselstukken.  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC/2017/4493-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34130000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van kleine bestelwagens inclusief een onderhoudscontract, het uitvoeren van herstellingen en leveren van wisselstukken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nieuw offerteformulier geüpload. Schrijffout verbeterd ivm Perceel 2.