Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Project NEEP te 1081 Koekelberg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres :  Jourdanstraat 45-55 , BE - 1060   Brussel
Tel:   +32 6001073
E-mail:   rhadad@slrb.brussels
Internetadres(sen):   http://www.slrb.brussels   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292731


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project NEEP te 1081 Koekelberg  
Referentienummer:   SLRB-SLRB- Neep koekelberg -F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht beoogt de aanstelling van een onderneming belast met de volledige opdracht voor de uitvoering van de werken voor de bouw van 25 Sociale wooneenheden, een tijdelijke halte kinderdagverblijf en een ondergrondse parking in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: N/A, Categorie: N/A
Te lezen:
Klasse: 7, Categorie: D
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
ERRATUM :
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: 7, Categorie: D