Gemeente Oud-heverlee

Aankoop van twee straatveegmachines


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Oud-Heverlee
Postadres :  Gemeentestraat 2 , BE - 3054   Oud-Heverlee
Contactpersoon:   Mevrouw Iris Verhaegen
Tel:   +32 16388863
Fax:   +32 16388809
E-mail:   iris.verhaegen@oud-heverlee.be
Internetadres(sen):   www.oud-heverlee.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van twee straatveegmachines  
Referentienummer:   2017-0170/INFRA/IV
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34921100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Leveren van een kleine straatveegmachine (2m³)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentelijk magazijn, Bierbeekstraat 8B te 3052 Blanden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische luik  -  weging:   150
*  Afstand afhaalpunt tov gemeentelijk magazijn in de Bierbeekstraat 8 B te Blanden  -  weging:   50
Kost:
*  Prijs  -  weging:   150
*  Prijs  -  weging:   0
II.2.7. Looptijd
120   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Leveren van een grote straatveegmachine (4m³)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentelijk magazijn, Bierbeekstraat 8B te 3052 Blanden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Technische luik  -  weging:   150
*  Afstand afhaalpunt tov gemeentelijk magazijn in de Bierbeekstraat 8 B te Blanden  -  weging:   50
Kost:
*  Prijs  -  weging:   150
*  Prijs  -  weging:   0
II.2.7. Looptijd
120   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
Overname voertuig  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeentelijk magazijn, Bierbeekstraat 8B te 3052 Blanden
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   0
II.2.7. Looptijd
120   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot 69 van de Wet j° artikel 62 KBP bedoelde situaties. Dit betreft de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden en de facultatieve uitsluitingsgronden.Ten bewijze daarvan zullen de volgende stukken indien noodzakelijk opgevraagd worden door de opdrachtgever:* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen kinderarbeid, mensenhandel, tewerkstelling van illegalen (cfr. Artikel 67 wet en 61 KBP);* Bewijsstuk dat aantoont dat voldaan is aan de verplichtingen op vlak van betaling sociale zekerheidsbijdragen en belastingen in de zin van artikel 68 wet en 62 en 63 KBP;* Bewijsstuk dat aantoont dat de inschrijver:- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert, staking werkzaamheden, gerechtelijke reorganisatie;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem.Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (zie verder bij kwalitatieve selectie). De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben.Bewijsmiddelen aangaande de uitsluitingsgronden:De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. De hierboven beschreven voor te leggen stukken dienen niet aan het UEA toegevoegd te worden maar zal de aanbesteder later opvragen indien noodzakelijk. Zie verder voor meer informatie over het UEA.Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA.Het UEA is een verplicht toe te voegen document bij de offerte en het ontbreken ervan leidt tot uitsluiting van de offerte.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-09   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-05-09
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-09
Plaatselijke tijd:   14:00
Adres:   Gemeentehuis, Raadzaal, 2de verdieping Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Internetadres(sen):   http://www.raadvst-consetat.be/

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04