Kind En Gezin

Raamcontract voor het beschikbaar stellen van pakket voor registreren van aanwezigheden in kinderopvang door registreren van aanvangs- en vertrekmoment per kind.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VOORAANKONDIGING  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Kind en Gezin
Postadres :  Hallepoortlaan 27 , BE - 1060   Brussel
Contactpersoon:   Walter Hooft
Tel:   +32 25331419
Fax:   +32 25341383
E-mail:   walter.hooft@kindengezin.be
Internetadres(sen):   http://www.kindengezin.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292459


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamcontract voor het beschikbaar stellen van pakket voor registreren van aanwezigheden in kinderopvang door registreren van aanvangs- en vertrekmoment per kind.  
Referentienummer:   Kind en Gezin-ICT 2017-008-F01_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  48450000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
In het kader van de toeslagen voor het groeipakket (kinderbijslag) moeten kinderopvangverleners registreren wanneer kinderen aanwezig zijn.
Hiervoor willen we het nodige beschikbaar stellen om op een eenvoudige manier aankomst- en vertrektijd per kind te registreren.
Dit omvat:
- de nodige hard- en software op de kinderopvanglocatie om automatisch de momenten te registreren en een alternatieve manuele registratie in geval het vorige niet bruikbaar is,
- de nodige software om over een internetverbinding de gegevens aan Kind en Gezin af te leveren in het afgesproken formaat,
- indien centrale opslag nodig is moet voldaan zijn aan de regelgeving rond privacy.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE2, BE1
II.2.4. Beschrijving
In het kader van de toeslagen voor het groeipakket (kinderbijslag) moeten kinderopvangverleners registreren wanneer kinderen aanwezig zijn.   Hiervoor willen we het nodige beschikbaar stellen om op een eenvoudige manier aankomst- en vertrektijd per kind te registreren.   Dit omvat:   - de nodige hard- en software op de kinderopvanglocatie om automatisch de momenten te registreren en een alternatieve manuele registratie in geval het vorige niet bruikbaar is,   - de nodige software om over een internetverbinding de gegevens aan Kind en Gezin af te leveren in het afgesproken formaat,   - indien centrale opslag nodig is moet voldaan zijn aan de regelgeving rond privacy.   Naast het beschikbaar van het systeem zijn volgende diensten vereist:   - onderhoud en bijsturing van de toepassing tijdens de contractperiode,   - een uitgebouwde dienstverlening ter plaatse op kinderopvanglocatie:   - aanvraagsysteem voor wie de toepassing nodig heeft,  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2019-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2022-12-31


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04