Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Procurement & Logistics Department

Reiniging van roetfilters voor dieselbussen uitgerust met een motor die aan de norm EURO 4, EURO 5 of EURO 6 voldoet


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres :  Koningsstraat 76 , BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 495205181
E-mail:   stephane.olivier@stib.brussels
Internetadres(sen):   www.stib.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292785


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Reiniging van roetfilters voor dieselbussen uitgerust met een motor die aan de norm EURO 4, EURO 5 of EURO 6 voldoet  
Referentienummer:   MIVB - STIB Procurement & Logistics-2016-530019-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Reiniging van roetfilters voor dieselbussen uitgerust met een motor die aan de norm EURO 4, EURO 5 of EURO 6 voldoet
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE10
II.2.4. Beschrijving
Reiniging van roetfilters voor dieselbussen uitgerust met een motor die aan de norm   EURO 4, EURO 5 of EURO 6 voldoet  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2016/S 195-352922

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33 ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04