Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Procurement & Logistics Department

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van emissietesten van roetfilters van bestaande bussen met dieselmotor.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department
Postadres :  Koningsstraat 76 , BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 495205181
E-mail:   stephane.olivier@stib.brussels
Internetadres(sen):   www.stib.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292801


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van emissietesten van roetfilters van bestaande bussen met dieselmotor.  
Referentienummer:   MIVB - STIB Procurement & Logistics-AL_3558/RD/MG-F06_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71900000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van emissietesten van roetfilters van bestaande bussen met dieselmotor.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussel
II.2.4. Beschrijving
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van emissietesten van roetfilters van bestaande bussen met dieselmotor.  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2016/S 181-326020

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33 ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04