Ngo-federatie Vzw

Bestek voor een overheidsopdracht voor diensten inzake de inzake de impact evaluatie van 3 ontwikkelingsinterventies in Rwanda, België en El Salvador.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  ngo-federatie VZW
Postadres :  vlasfabriekstraat 11 , BE - 1060   Sint Gillis
Tel:   +32 485081528
E-mail:   femmy.thewissen@ngo-federatie.be
Internetadres(sen):   https://www.ngo-federatie.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292853


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bestek voor een overheidsopdracht voor diensten inzake de inzake de impact evaluatie van 3 ontwikkelingsinterventies in Rwanda, België en El Salvador.  
Referentienummer:   ngo-federatie-NGA/2017/02/B-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  73300000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft de uitvoering van 3 impactevaluaties (die een baseline, mid-term en finale fase omvatten) voor 3 interventies van de Belgische niet-gouvernementele samenwerking in respectievelijk Rwanda, België en El Salvador tussen 2017 en 2021 volgens de technische bepalingen/referentietermen van deel 3. Deze impactevaluaties dienen te gebeuren volgens de methodologie voorgesteld in de technische bepalingen van het bestek, opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Impact evaluatie Rwanda  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zie bestek
II.2.4. Beschrijving
Impactevaluatie Rwanda - "Programme de Lutte Intégrée contre le Vulnérabilité et l'Exclusion (LIVE)".  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Inzicht in de opdracht en wijze van aanpak  -  weging:   30
*  Kwalificatie en ervaring van het team  -  weging:   30
Prijs  -  weging:   40

Lot   2

II.2.1. Benaming
Impactevaluatie België  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zie bestek
II.2.4. Beschrijving
Impactevaluatie België - "Coördinatie van beleidsbeïnvloeding door CMO's ten voordele van klimaatrechtvaardigheid".  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Inzicht in de opdracht en wijze van aanpak  -  weging:   30
*  Kwalificatie en ervaring van het team  -  weging:   30
Prijs  -  weging:   40

Lot   3

II.2.1. Benaming
Impactevaluatie El Salvador  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Zie bestek
II.2.4. Beschrijving
Impactevaluatie El Salvador - "Actief burgerschap tegen ongelijkheid in El Salvador".  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Inzicht in de opdracht en wijze van aanpak  -  weging:   30
*  Kwalificatie en ervaring van het team  -  weging:   30
Prijs  -  weging:   40


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 179-366659

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Impact evaluatie Rwanda

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

Lot   2 :  Impact evaluatie El Salvador

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Zie bestek (2.1.16 Geschillen) ,  BE   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Zie bestek ,  BE   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Zie bestek ,  BE   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04