Provincie Limburg

Onderhoud en kleine aanpassingen aan diverse installaties inzake branddetectie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  provincie Limburg
Postadres :  Universiteitslaan 1 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   Mevrouw Nadja Nijs
Tel:   +32 11237955
Fax:   +32 11238111
E-mail:   nadja.nijs@limburg.be
Internetadres(sen):   www.limburg.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud en kleine aanpassingen aan diverse installaties inzake branddetectie  
Referentienummer:   2017N025227
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  31625100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Jaarlijks onderhoud van en kleine aanpassingen aan de diverse installaties inzake brandveiligheid, in overeenstemming met de S21-100 norm (+NBN S21 - 100 - 1 en NBN S21 - 100 -2) of gelijkwaardig.
Omdat er verschillende types installaties in gebruik zijn, is de opdracht omwille van de technische specificaties van deze installaties onderverdeeld in percelen.
Perceel 1: BEMAC installaties
Perceel 2: NOTIFIER installaties
Perceel 3: Overige installaties ( Secon, Argina, Limotec,.)
Het onderhoud omvat:
- het testen van de centrale;
- het testen van de detectoren en drukknoppen;
- het testen van het evacuatiesysteem;
- het testen van het informatierapport, de telefoondoormelder;
- het testen van de bediening: HVAC, branddeuren, liften, enz.;
- het vervangen van de detectoren na een werkingsduur van 5 of 8 jaar en dit in overeenstemming met de norm;
- het vervangen van defecte o.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
BEMAC  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   HASSELT Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Uitvoeringstermijn: Elke installatie moet 1x per jaar onderhouden worden.   De norm legt o.a. diverse testen op en de vervanging van alle branddetectoren binnen de 5 à 8 jaar.   De gegeven termijn is afhankelijk van het type installatie/gebouw.   Uitvoering van de werken: elke onderhoudsbeurt wordt met de gebouwverantwoordelijke afgesproken.   Er wordt een telefonische afspraak gemaakt door de aannemer en dit wordt per mail bevestigd naar zowel provinciebestuur (dienstonderhoud@limburg.be) en naar de instelling.   Elke school heeft bijvoorbeeld liefst een onderhoud op woensdagnamiddag.   Indien in instelling X het onderhoud in maart gebeurt, dan moet er een jaar later ook in maart onderhouden worden.   De aannemer legt een onderhoudsplanning (maandbasis) voor en stuurt bij indien nodig.   Als afwijking op art. 57 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten bedraagt de looptijd van deze opdracht 8 jaar. In overeenstemming met de norm (S21-100) moeten de detectoren na een werkingsduur van 5 of 8 jaar (afhankelijk van het type installatie) vervangen worden. Omdat de kostprijs voor het vervangen van deze detectoren steeds in het onderhoud vervat zit, is het niet opportuun de overeenkomst af te sluiten voor een periode korter dan 8 jaar. Op het einde van de overeenkomst zullen alle detectoren minimaal 1 maal vervangen zijn.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
96   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
NOTIFIER  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   HASSELT Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Uitvoeringstermijn: Elke installatie moet 1x per jaar onderhouden worden.   De norm legt o.a. diverse testen op en de vervanging van alle branddetectoren binnen de 5 à 8 jaar.   De gegeven termijn is afhankelijk van het type installatie/gebouw.   Uitvoering van de werken: elke onderhoudsbeurt wordt met de gebouwverantwoordelijke afgesproken.   Er wordt een telefonische afspraak gemaakt door de aannemer en dit wordt per mail bevestigd naar zowel provinciebestuur (dienstonderhoud@limburg.be) en naar de instelling.   Elke school heeft bijvoorbeeld liefst een onderhoud op woensdagnamiddag.   Indien in instelling X het onderhoud in maart gebeurt, dan moet er een jaar later ook in maart onderhouden worden.   De aannemer legt een onderhoudsplanning (maandbasis) voor en stuurt bij indien nodig.   Als afwijking op art. 57 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten bedraagt de looptijd van deze opdracht 8 jaar. In overeenstemming met de norm (S21-100) moeten de detectoren na een werkingsduur van 5 of 8 jaar (afhankelijk van het type installatie) vervangen worden. Omdat de kostprijs voor het vervangen van deze detectoren steeds in het onderhoud vervat zit, is het niet opportuun de overeenkomst af te sluiten voor een periode korter dan 8 jaar. Op het einde van de overeenkomst zullen alle detectoren minimaal 1 maal vervangen zijn.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
96   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
OVERIGE INSTALLATIES  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   HASSELT Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
II.2.4. Beschrijving
Uitvoeringstermijn: Elke installatie moet 1x per jaar onderhouden worden.   De norm legt o.a. diverse testen op en de vervanging van alle branddetectoren binnen de 5 à 8 jaar.   De gegeven termijn is afhankelijk van het type installatie/gebouw.   Uitvoering van de werken: elke onderhoudsbeurt wordt met de gebouwverantwoordelijke afgesproken.   Er wordt een telefonische afspraak gemaakt door de aannemer en dit wordt per mail bevestigd naar zowel provinciebestuur (dienstonderhoud@limburg.be) en naar de instelling.   Elke school heeft bijvoorbeeld liefst een onderhoud op woensdagnamiddag.   Indien in instelling X het onderhoud in maart gebeurt, dan moet er een jaar later ook in maart onderhouden worden.   De aannemer legt een onderhoudsplanning (maandbasis) voor en stuurt bij indien nodig.   Als afwijking op art. 57 van de wet van 17/06/2016 inzake overheidsopdrachten bedraagt de looptijd van deze opdracht 8 jaar. In overeenstemming met de norm (S21-100) moeten de detectoren na een werkingsduur van 5 of 8 jaar (afhankelijk van het type installatie) vervangen worden. Omdat de kostprijs voor het vervangen van deze detectoren steeds in het onderhoud vervat zit, is het niet opportuun de overeenkomst af te sluiten voor een periode korter dan 8 jaar. Op het einde van de overeenkomst zullen alle detectoren minimaal 1 maal vervangen zijn.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
96   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.De aanbestedende overheid kan de juistheid van het UEA onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is alvorens de gunningsbeslissing te nemen. In dit geval zal ze de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn verzoeken om de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken de persoonlijke situatie van de inschrijver te controleren. De aanbestedende overheid zal echter zelf de inlichtingen of documenten (RSZ, fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD financiën en de verklaring voor niet-faillissement, bij werken: het bewijs van erkenning) aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn. Evenwel moeten:- buitenlandse inschrijvers bij hun offerte een attest voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de fiscale bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn- inschrijvers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstellen, bij hun offerte een attest voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.Bedraagt de rsz- of fiscale schuld aan bijdrage meer dan 3 000,00 euro, of neemt hij in geval van uitstel van betaling de afbetalingen niet strikt in acht, dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 62 en artikel 63 van het KB van 18 april 2017.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Een passende bankverklaring dient opgesteld te worden overeenkomstig het bijgevoegde model (bijlage 11 van het KB van 18 april 2017).
Eventuele minimumeisen:
*Passende bankverklaring waaruit een gezonde financiële toestand blijkt.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
* Attest met vermelding dat de aannemer/installateur en de leverancier van het detectiemateriaal behoort tot de specialisten in de automatische branddetectiesystemen. Dit geldig attest dient afgeleverd door BOSEC en erkend zijn door de B.V.V.O. (of gelijkwaardig)* De aannemer/installateur dient bij voorkeur in het bezit te zijn van een Fire Safety Quality certificaat (FiSQ).Indien de installateur niet over dit certificaat beschikt, zal de leverancier van de geplaatste materialen in het bezit zijn van een Fire Safety Quality certificaat (FiSQ) en instaan voor de configuratie en de indienststelling van de volledige installatie. De producten, componenten en systemen voldoen aan de wettelijke vereisten en vigerende normen. Alle producten en systemen moeten gecertificeerd zijn door certificatieorganismen geaccrediteerd voor de betreffende brandveiligheidstechniek. Het certificatieorganisme dient geaccrediteerd te zijn door de door de overheid aangeduide nationale instantie(s) van de lidstaat waar het certificatieorganisme gevestigd is.* VCA certificaat (of gelijkwaardig)* De kandidaat dient 3 relevante referenties, in aard en omvang, uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar (de datum van voorlopige oplevering mag niet ouder zijn dan 5 jaar, te rekenen vanaf de datum publicatie) aan te leveren. Deze referenties dienen gestaafd te worden door middel van ondertekende attesten van goede uitvoering. Voor elke referentieopdracht in de lijst worden volgende vermeldingen bijgevoegd:o de opdrachtgever (met gegevens contactpersoon + telefoonnummer);o het begin en einde van de uitvoeringo de beknopte omschrijving van de opdracht (verschillende onderdelen);o de prijs.

Eventuele minimumeisen:
* Geldig attest BOSEC (of gelijkwaardig)
* FISQ certificaat (of gelijkwaardig)
* VCA certificaat (of gelijkwaardig)
* Ondertekende attesten van goede uitvoering


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-16   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-05-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-16
Plaatselijke tijd:   14:00 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen elektronisch ingediend worden

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04