Havenbedrijf Gent Nv Van Publiek Recht

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ingenieursdiensten


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT - NUTSSECTOREN  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Havenbedrijf Gent nv van publiek recht
Postadres :  John Kennedylaan 32 - Haven 3000A , BE - 9042   Gent
Contactpersoon:   De heer Mark Van den Bosch
Tel:   +32 92510550
Fax:   +32 92515406
E-mail:   m.vandenbosch@havengent.be
Internetadres(sen):   www.havengent.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het uitvoeren van ingenieursdiensten  
Referentienummer:   2017-005
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71318000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht omvat diverse kleine deelopdrachten die gedurende de looptijd van dit contract kunnen voorkomen. Hieronder is een - niet limitatieve - opsomming weergegeven van de diverse mogelijke vragen binnen de verschillende percelen. Deze opdracht omvat niet het volledig ontwerpen van nieuwe infrastructuren in het havengebied maar wel adviesverlening en assistentie voor diverse deelaspecten ervan, ondersteuning bij de uitwerking van bepaalde onderdelen van ontwerpen, nazicht van documenten, ..
Per opdracht wordt de vraagstelling geformuleerd, waarna de opdrachthouder een voorstel indient die de in te zetten medewerkers, de uitvoeringstermijn en een inschatting van de te verwachten prestaties omvat.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Wegenis  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Havengebied Gent
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel betreft onder meer:   I. Rioleringen   i. Rioolinspecties   - Rioleringsinspecties beoordelen   - Beoordelen welke herstellingswijze aangewezen is bij aangetroffen schade   - Aanleveren van bestekteksten voor het uitvoeren van de gekozen herstellingswijze   - Opmaken van meetstaat en raming voor de gekozen herstellingswijze   ii. Nazichtsberekeningen   - Nazicht van draagkracht rioleringen op basis van de gegevens van de te verwachten belastingen op de bovenliggende verharding   II. Bodem   i. Opmaak technisch verslag ikv regelgeving grondverzet, incl alle monsternames en analyses   ii. Aanvraag en afhandeling conformverklaring van technisch verslag bij erkende bodembeheerorganisatie   III. Verhardingen (wegen, kadebevloeringen, fietspaden, .)   i. Grondmechanische berekeningen adhv aangeleverde sonderingen en/of boringen   ii. Ontwerp en/of nazicht van opbouw verharding op basis van aangeleverde te verwachten belastingen   iii. Nazicht van toegelaten belastingen op wegen en kadeverhardingen adhv aangeleverde gegevens van in te zetten kranen   iv. Nazicht van rekennota's   v. Nazicht van technische fiches van voorgestelde producten   vi. Aanleveren van bestekteksten voor (delen van) bestekken mbt aanleg wegen, kadeverhardingen, .   vii. Opmaken meetstaten en ramingen   viii. Nazicht en/of opstellen van documenten mbt omgevingsvergunning (niet de milieu onderdelen zoals bv MERscreening, .)   ix. Opmaak risico analyses   x. Kwaliteitscontrole van aangeleverde documenten   xi. Adviesverlening over herstelwijzen bij schade   IV. Archeologie   i. Opmaken van archeologienota's ikv omgevingsvergunning  

Lot   2

II.2.1. Benaming
Waterbouw  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Havengebied Gent
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel betreft onder meer:   I. Waterbouwkundige constructies   i. Corrosie onderzoek   - Uitvoeren van (stabiliteits)berekeningen adhv resultaten inspecties corrosie   - Adviesverlening mbt toe te passen technieken voor corrosiebescherming   - Opmaak bestekteksten voor plaatsen en/of onderhouden corrosiebescherming   - Opmaken meetstaat en raming voor plaatsen en/of onderhouden corrosiebescherming   ii. Nazicht van rekennota's en/of basisontwerpen van derden   iii. Nazicht van technische fiches van voorgestelde producten   iv. Beoordelen van aangeleverde inspectieresultaten, zoals bv multibeammetingen van onderwaterinfrastructuren   v. Ontwerpen van natte infrastructuur   - Basisontwerp van structurele elementen (bv ontwerp buispalen, fenders, verankeringsconstructies bolders, .)   - Basisontwerp van bodem -en/of taludbescherming   - Aanleveren van bestekteksten voor (delen van) bestekken mbt natte infrastructuur   - Opmaken meetstaten en ramingen   - Opstellen van ontwerpplannen   - Nazicht en/of opstellen van documenten mbt omgevingsvergunning (niet de milieu onderdelen zoals bv MER screening, .)   - Opmaak risico analyses   - Kwaliteitscontrole van aangeleverde documenten   II. Baggerwerken   i. Analyse van de aangeleverde resultaten van het fysicochemisch onderzoek van de baggerslibmonsters om de toepassingsmogelijkheden te bepalen, incl de haalbaarheid en de raming van de diverse mogelijkheden   ii. Advies mbt te onderzoeken parameters voor monsters van baggerslib om de oorzaak van de aanslibbing te kunnen bepalen op diverse locaties in de haven  

Lot   3

II.2.1. Benaming
Gebouwen  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
Voornaamste plaats van uitvoering:   Havengebied Gent
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel betreft onder meer:   - Analyse en adviesverlening rond HVAC- en elektrische installaties   - Adviesverlening mbt kleine verbouwingen.   - Opmaak van ontwerpplannen   - Opmaken van meetstaat en raming in de aanloop naar kleine verbouwingen   - Opmaak en/of nazicht van rekennota's en/ontwerpen van derden   - Analyse- en adviesverlening met betrekking conditie van gebouwen  


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 088-173564

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Wegenis

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE


V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2 :  Waterbouw

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE


V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3 :  Gebouwen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-23

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE


V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04