Emmaus Vzw

Eindverbanden (steriel en onsteriel) en aanverwante materialen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  EMMAUS VZW
Postadres :  Edgard Tinellaan 1c , BE - 2800   Mechelen
Contactpersoon:   Mevrouw Anoek Leunis
Tel:   +32 471805638
Fax:   +32 15446710
E-mail:   anoek.leunis@emmaus.be
Internetadres(sen):   http://www.emmaus.be/  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Eindverbanden (steriel en onsteriel) en aanverwante materialen  
Referentienummer:   APO 2017/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33141111
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de levering van eindverbanden (steriel en onsteriel) en aanverwante materialen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd

Lot   3

II.2.1. Benaming
Perceel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd

Lot   4

II.2.1. Benaming
Perceel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd

Lot   5

II.2.1. Benaming
Perceel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd

Lot   6

II.2.1. Benaming
Perceel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd

Lot   7

II.2.1. Benaming
Perceel  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 092-182131

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Perceel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BSN MEDICAL NV
Postadres:   Technologielaan 13 ,BE -3001   Heverlee
Tel:   +32 16396900
Fax:   +32 16396999
E-mail:   sam.vermeulen@bsnmedical.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   2 :  Perceel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BSN MEDICAL NV
Postadres:   Technologielaan 13 ,BE -3001   Heverlee
Tel:   +32 16396900
Fax:   +32 16396999
E-mail:   sam.vermeulen@bsnmedical.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   3 :  Perceel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   3M BELGIUM BVBA
Postadres:   Hermeslaan 7 ,BE -1831   Diegem
Tel:   +32 27225108
Fax:   +32 27200225
E-mail:   mstruys@mmm.com
NUTS-code:   BE
Internetadres:   http://www.mmm.com/be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4 :  Perceel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BSN MEDICAL NV
Postadres:   Technologielaan 13 ,BE -3001   Heverlee
Tel:   +32 16396900
Fax:   +32 16396999
E-mail:   sam.vermeulen@bsnmedical.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   5 :  Perceel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BSN MEDICAL NV
Postadres:   Technologielaan 13 ,BE -3001   Heverlee
Tel:   +32 16396900
Fax:   +32 16396999
E-mail:   sam.vermeulen@bsnmedical.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   6 :  Perceel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   SMITH & NEPHEW NV
Postadres:   Hector Henneaulaan 366 ,BE -1930   Zaventem
Tel:   +32 27022911
Fax:   +32 27261035
E-mail:   csbelgium@smith-nephew.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   7 :  Perceel

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2017-11-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen   4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   BSN MEDICAL NV
Postadres:   Technologielaan 13 ,BE -3001   Heverlee
Tel:   +32 16396900
Fax:   +32 16396999
E-mail:   sam.vermeulen@bsnmedical.com
NUTS-code:   BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen ,  BE   nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04