Stad Genk

Raamovereenkomst : extern projectleider/toezichter voor diverse werken (2017)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Genk
Postadres :  Stadsplein 1 , BE - 3600   Genk
Contactpersoon:   De heer Philippe Gelders
Tel:   +32 89654510
Fax:   +32 89653470
E-mail:   philippe.gelders@genk.be
Internetadres(sen):   www.genk.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst : extern projectleider/toezichter voor diverse werken (2017)  
Referentienummer:   2017-920
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71311220
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Voorwerp van deze diensten: Raamovereenkomst : extern projectleider/toezichter voor diverse werken (2017).
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 "Het werftoezicht bij de werken van een riolerings- en wegenisproject binnen de groep Genk"
Perceel 2 "De projectleiding van een riolerings- en wegenisproject binnen de groep Genk"
Perceel 3 "Het werftoezicht bij de werken van een gebouwenproject binnen de groep Genk"
Perceel 4 "De projectleiding van een gebouwenproject binnen de groep Genk van kleine tot middelgrote omvang (tot max. 2 MIO euro excl. BTW)"
Perceel 5 "De projectleiding van een gebouwenproject binnen de groep Genk van grote omvang (> 2 MIO euro excl BTW)"
Plaats van dienstverlening : Binnen de groep Genk.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Het werftoezicht bij de werken van een riolerings- en wegenisproject binnen de groep Genk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stad Genk
II.2.4. Beschrijving
De volledige beschrijving van de aanbesteding en aard en omvang van de werken is terug te vinden in het bestek.   Kwalificatievereisten:   -Ofwel in het bezit zijn van een bachelordiploma bouwkunde of een ander functiegerelateerd bachelordiploma en over 5 jaar relevante ervaring in de projectleiding van infrastructuurprojecten beschikken;   -Ofwel in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs en over 10 jaar relevante ervaring in de projectleiding van infrastructuurprojecten beschikken;   -Bij voorkeur een opleiding standaardbestek 250 gevolgd hebben.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd

Lot   2

II.2.1. Benaming
De projectleiding van een riolerings- en wegenisproject binnen de groep Genk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stad Genk
II.2.4. Beschrijving
De volledige beschrijving van de aanbesteding en aard en omvang van de werken is terug te vinden in het bestek.   Kwalificatievereisten:   -Ofwel in het bezit zijn van een masterdiploma industrieel ingenieur bouwkunde of een ander functiegerelateerd masterdiploma en over 5 jaar relevante ervaring in de projectleiding van infrastructuurprojecten beschikken;   -Ofwel in het bezit zijn van een bachelordiploma bouwkunde of een ander functiegerelateerd bachelordiploma en over 10 jaar relevante ervaring in de projectleiding van infrastructuurprojecten beschikken;   -Bij voorkeur een opleiding standaardbestek 250 gevolgd hebben  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd

Lot   3

II.2.1. Benaming
Het werftoezicht bij de werken van een gebouwenproject binnen de groep Genk  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stad Genk
II.2.4. Beschrijving
De volledige beschrijving van de aanbesteding en aard en omvang van de werken is terug te vinden in het bestek.   Kwalificatievereisten:   -Ofwel in het bezit zijn van een bachelordiploma bouwkunde of een ander functiegerelateerd bachelordiploma en over 5 jaar relevante ervaring in het toezicht van gebouwenprojecten beschikken;   -Ofwel in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs en over 10 jaar relevante ervaring in het toezicht van gebouwenprojecten beschikken  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd

Lot   4

II.2.1. Benaming
De projectleiding van een gebouwenproject binnen de groep Genk van kleine tot middelgrote omvang (tot max. 2 MIO euro excl BTW)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stad Genk
II.2.4. Beschrijving
De volledige beschrijving van de aanbesteding en aard en omvang van de werken is terug te vinden in het bestek.   Kwalificatievereisten:   -Ofwel in het bezit zijn van een masterdiploma industrieel ingenieur bouwkunde of een ander functiegerelateerd masterdiploma en over 5 jaar relevante ervaring in de projectleiding van gebouwenprojecten van gelijkaardige omvang beschikken;   -Ofwel in het bezit zijn van een bachelordiploma bouwkunde of een ander functiegerelateerd bachelordiploma en over 10 jaar relevante ervaring in de projectleiding van gebouwenprojecten van gelijkaardige omvang beschikken;  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd

Lot   5

II.2.1. Benaming
De projectleiding van een gebouwenproject binnen de groep Genk van grote omvang (> 2 MIO euro excl BTW)  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stad Genk
II.2.4. Beschrijving
De volledige beschrijving van de aanbesteding en aard en omvang van de werken is terug te vinden in het bestek.   Kwalificatievereisten:   -Ofwel in het bezit zijn van een masterdiploma industrieel ingenieur bouwkunde of een ander functiegerelateerd masterdiploma en over 5 jaar relevante ervaring in de projectleiding van gebouwenprojecten van gelijkaardige omvang (> 2 MIO Euro) beschikken;   -Ofwel in het bezit zijn van een bachelordiploma bouwkunde of een ander functiegerelateerd bachelordiploma en over 10 jaar relevante ervaring in de projectleiding van gebouwenprojecten van gelijkaardige omvang (> 2 MIO Euro) beschikken;  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Niet gespecifieerd  -  weging:   Niet gespecifieerd
Prijs  -  weging:   Niet gespecifieerd


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2017/S 178-364735

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Het werftoezicht bij de werken van een riolerings- en wegenisproject binnen de groep Genk

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   2 :  De projectleiding van een riolerings- en wegenisproject binnen de groep Genk

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

Lot   3 :  Het werftoezicht bij de werken van een gebouwenproject binnen de groep Genk

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

Lot   4 :  De projectleiding van een gebouwenproject binnen de groep Genk van kleine tot middelgrote omvang (tot max. 2 MIO euro excl BTW)

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

Lot   5 :  De projectleiding van een gebouwenproject binnen de groep Genk van grote omvang (> 2 MIO euro excl BTW)

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-04